Algemene Leveringsvoorwaarden

Voor alle met tri d'Aix GmbH af te sluiten verdragen gelden uitsluitend deze Algemene Leveringsvoorwaarden, waarmee de klant zich voor akkoord verklaart, ook in die gevallen waarin hij zijnerzijds bij een bestelling of levering inkoops- of leveringsvoorwaarden hanteert die strijdig zijn met deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Dit geldt ook dan, wanneer tri d'Aix daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen gemaakt heeft.

Hierbij wijzen wij erop dat de certificaten die wij hebben verworven, uitsluitend van toepassing zijn op de tri d'Aix GmbH en niet de gehele leveranciersketen omvatten.

 1. Verlening van opdrachten
  Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. Van een verplichting tot levering is alleen sprake bij aanvaarding van een specifieke opdracht en blijft deze ook daartoe beperkt. Voor de opdrachtbevestiging en de factuur wordt een document verstrekt.

 2. Prijzen
  Alle prijzen zijn vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze inclusief franco levering aan huis en exclusief de wettelijke omzetbelasting.

 3. Kredietwaardigheid van Koper, terugtreding
  Indien het Verkoper na afsluiting van het contract ter kennis komt dat er sprake is van serieuze negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de kredietwaardigheid van Koper, heeft Verkoper het recht passende zekerheden voor zijn levering te eisen. Indien Koper hieraan geen gevolg geeft, heeft Verkoper het recht van het verdrag terug te treden. Bij spoedeisendheid heeft Verkoper dit recht ook zonder dat hij vooraf om passende zekerheden heeft gevraagd.

 4. Levering en verzuim
  Voor elke levering geldt een minimumwaarde van € 500,-. De waardebepaling is gebaseerd op de adviesprijs zoals vermeld in de actuele lijst van onze groothandelsprijzen, verminderd met een eventueel verstrekte korting. Er wordt uitgegaan van de prijzen zoals deze gelden op de dag van levering. De levering is franco, tenzij anders overeengekomen. Indien tri d'Aix met het leveren geheel of gedeeltelijk in verzuim is, kan de klant tri d'Aix laten weten dat hij met inachtneming van een redelijke uiterste termijn van ten minste 15 dagen, na het verstrijken daarvan zal afzien van acceptatie van het bestelde. Indien tri d'Aix haar verplichting tot levering ook binnen deze uiterste termijn niet nakomt, heeft Koper het recht van het verdrag terug te treden. Verdere aanspraken, meer in het bijzonder op schadevergoeding, zijn uitgesloten, tenzij er een verdenking is van kwade opzet. Bij gevallen van overmacht, onvoorziene omstandigheden, vertragingen in de levering vanwege het niet beschikbaar zijn van grond- en hulpstoffen, incidentele onuitvoerbaarheid door stakingen, werkonderbrekingen e.d., kan tri d'Aix geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  Indien de Koper een wijze van bezorgen wenst die afwijkt van de gebruikelijke manier van verzenden, zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 1. Acceptatie van de goederen
  Goederen die conform de regels geleverd zijn, kunnen niet worden teruggenomen. In het uitzonderlijke geval van een retourzending waarmee Verkoper heeft ingestemd, zijn de vracht- en expeditiekosten, c.q. de porti en verzendkosten voor Koper.

 2. Betalingsvoorwaarden
  Voor de betalingsvoorwaarden zij verwezen naar de gegevens op het voorblad van de opdracht / factuur.
  Cheques of wissels worden alleen aangenomen ter betaling. Cheques hebben pas geldigheid na creditering, wissels pas nadat deze op de vervaldag ter betaling zijn geïnd; wissels worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande instemming. Alle discontokosten zijn voor rekening van Koper. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Verkoper het recht om zonder verdere aanmaning een bedrag aan rente in rekening te brengen ter hoogte van de geldende wettelijke rente voor bankvoorschotten in rekening-courant, te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum.
  Een en ander laat alle overige rechten op schadevergoeding onverlet. Bij toestemming voor betaling in termijnen wordt het nog verschuldigde resterende bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, zodra Koper met een termijn langer dan één week geheel of gedeeltelijk achterstallig is. Hetzelfde geldt wanneer Koper meerdere wissels afgegeven heeft en er voor één daarvan een protest van non-acceptatie is afgegeven. In dat geval worden alle van oorsprong later betaalbare wissels onmiddellijk opeisbaar. Zonder onze uitdrukkelijke volmacht tot incasso heeft niemand het recht om voor onze rekening gelden in ontvangst te nemen.

 3. Reclamaties
  Reclamaties kunnen alleen dan in behandeling worden genomen wanneer zij onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk zijn ingediend. Hierbij moet de aard en de omvang van de gebreken worden aangeduid, evenals het factuurnummer. Indien de reclame gegrond is verklaard, is Verkoper slechts gehouden bij ontvangst van de geretourneerde goederen zo snel mogelijk over te gaan tot levering van gelijkwaardige goederen in onberispelijke staat.
  Er kan op grond hiervan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding en evenmin leidt dit tot recht op terugtreding van het contract. Pas als ook de vervangende levering gebreken blijkt te vertonen, kan Koper van het contract terugtreden.

 4. Eigendomsvoorbehoud
  Alle geleverde goederen blijven tot het moment dat aan alle vorderingen van Verkoper, om het even op welke rechtsgrond, is voldaan, volledig eigendom van Verkoper, meer in het bijzonder ook totdat alle door Koper ter betaling afgegeven cheques of wissels zijn geïnd, ook in het geval er betalingen worden verricht voor specifiek aangeduide vorderingen.
  Koper heeft het recht de goederen als een goed koopman tegen zijn gebruikelijke leveringsvoorwaarden door te verkopen, zolang hij zijn verplichtingen jegens Verkoper naar behoren vervult. Verkoop in het kader van een algehele overdracht van handelsfondsen, dan wel van een verpachting, geldt niet als verkoop in het kader van de normale bedrijvigheid en vereist instemming van Verkoper.            
  Indien de goederen met andere objecten worden verbonden, vermengd of bewerkt, gebeurt dat in opdracht van Verkoper, zonder dat voor deze hieruit verplichtingen voortvloeien.
  Bij het verbinden, vermengen of meer in het bijzonder bewerken van de goederen van Verkoper met andere objecten, verkrijgt Verkoper de mede-eigendom van het gehele of nieuwe object, en wel voor het aandeel dat voortspruit uit de verhouding van de waarde van de door Verkoper geleverde goederen tot de waarde van het nieuwe object.
  Voor het geval dat sprake zal zijn van wederverkoop, draagt Koper de hem uit de wederverkoop jegens de afnemers toekomende vordering van de aankoopprijs reeds bij dezen over aan de verkoper. De overdracht van de vordering zal vooralsnog stilzwijgend zijn, d.w.z. dat het de afnemers niet wordt medegedeeld. Koper is tot nadere orde gemachtigd de vordering te innen. Hij heeft evenwel niet het recht op andere wijze te beschikken over vorderingen, bijvoorbeeld door overdracht. Verkoper heeft het recht de machtiging tot inning te herroepen en de vordering zelf te innen. Verkoper zal zich hiervan echter onthouden, zolang Koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. Indien Verkoper hierom verzoekt, dient Koper de afnemers op de hoogte van de overdracht te stellen. Voorts is hij gehouden, Verkoper op eerste verzoek de namen van de afnemers, alsmede de hoogte van de overgedragen vorderingen mede te delen, en verder Verkoper al die informatie te verschaffen die vereist is om de overgedragen vorderingen te kunnen indienen. Verkoper is gehouden de volgens bovengenoemde bepalingen toe te wijzen zekerheden op verzoek van Koper naar eigen goeddunken doch op dusdanige wijze vrij te geven, dat de waarde daarvan de hoogte van de te verzekeren vordering met meer dan 25% te boven gaat.
  Koper is gehouden Verkoper onverwijld en in geschrifte op de hoogte te brengen van enige verpanding door derden van de goederen en/of van de overgedragen vorderingen, dan wel van alle overige aanspraken die derden maken ter zake van de goederen. Bij verpandingen moet aan Verkoper tevens een afschrift van de beschikking tot pandbeslag worden toegezonden, alsmede een beëdigde verklaring waarvan de strekking luidt dat het in de huidige voorwaarden overeengekomen eigendomsvoorbehoud voortbestaat en dat de verpande goederen behoren tot die waarvoor het hier overeengekomen eigendomsvoorbehoud geldt; daar waar vorderingen zijn verpand, dient onder ede te worden verklaard dat het hier gaat om vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van onder voorbehoud geleverde goederen.
  Koper is gehouden Verkoper op diens verzoek te allen tijde te informeren over de locatie van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, alsook over de uit de wederverkoop ontstane vorderingen. Verkoper kan verzoeken om teruggaaf van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, wanneer Koper zijn verplichtingen krachtens het koopcontract niet nakomt, meer in het bijzonder in het geval hij in gebreke blijft met de betaling conform het contract of wanneer hij in betalingsmoeilijkheden komt te verkeren. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Koper.

 5. Plaats van handeling
  Plaats van handeling voor de wederzijdse verplichtingen is Aken – zijnde de plaats van vestiging van de onderneming.

 6. Geschillenregeling
  Partijen gaan ermee akkoord dat alle geschillen voortvloeiend uit het contract zullen dienen voor de bevoegde rechter te Aken – zijnde de plaats van vestiging van de onderneming. Dit akkoord geldt eveneens voor cheques en wissels.

 7. Gegevensverwerking
  Het leverende bedrijf heeft het recht gegevens van het goederen- en betalingsverkeer met de klant op te slaan, te verwerken en door te geven.

 8. Toepasselijkheid
  Indien één of meer van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn met enige wetsbepaling, laat dit alle overige bepalingen van de overeenkomst onverlet. De onuitvoerbare bepaling dient in dat geval veeleer zodanig heromschreven c.q. door een zodanige bepaling vervangen te worden, dat hetgeen oorspronkelijk met de onuitvoerbare bepaling was beoogd alsnog toepassing kan vinden.